Brandweer

Brandweerzorg is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsregio’s. Binnen de portefeuille Brandweer zijn de volgende thema’s actueel: Onderzoek brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel, programma RemBrand en opkomsttijden.

Onderzoek brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel

Het Veiligheidsberaad heeft bestuurlijk opdracht gegeven voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek onder repressief brandweerpersoneel. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe de brandweer op een aantal urgente thema’s ervoor staat en hoe de beleving en ervaring is van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel bij hun werk. Het Veiligheidsberaad heeft besloten op vier thema’s van dit onderzoek een bestuurlijke verdiepingsslag te maken, te weten op vrijwilligheid, betrokkenheid personeel, opkomsttijden en brandweerstatistiek. Het Veiligheidsberaad heeft het thema vrijwilligheid opgenomen in de Strategische Agenda Veiligheidsberaad.

De resultaten van dit onderzoek zijn in 2018 aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het Veiligheidsberaad herhaalt dit onderzoek periodiek: jaarlijks voor het onderdeel brandweerstatistiek en elke vier jaar voor het onderdeel beleving brandweerpersoneel.

Programma RemBrand

Het Veiligheidsberaad heeft in 2013 uitgesproken dat er meer balans moet komen in de benadering van brandveiligheid: het gaat om preventie én repressie. Het accent ligt nu nog te veel op opkomsttijden en voertuigbezetting. Op 12 juni 2015 stelde het Veiligheidsberaad het rapport ‘Brandveiligheid is coproductie’ (RemBrand) vast en sprak af om de aanbevelingen uit het rapport als projecten aan te pakken. 

Het programma RemBrand bestaat uit de 7 projecten:

  • Rookmelders (in bestaande bouw)
  • Brandveiligheidseisen voor meubilair, zonder vlamvertragers
  • Gebiedsgerichte opkomsttijden en brandrisicoprofielen
  • Versterken regierol gemeenten bij integrale aanpak brandveiligheid
  • Brandveiligheid structureel in het technisch onderwijs onderbrengen
  • Veiligheidscheck voor woningen
  • Bevorderen van kennisontwikkeling

In 2019 rondt het Veiligheidsberaad het programma RemBrand af. De uitkomsten van deelprojecten worden verwerkt in de bestaande werkstructuren van de brandweer, zoals een reeds bestaand programma. De verwachting is dat de definitieve eindrapportage eind 2019 aan het Veiligheidsberaad wordt aangeboden door het projectteam RemBrand.

Opkomsttijden

Eén van de RemBrandprojecten gaat over opkomsttijden. Het beoogde resultaat van dit project is een systeem voor gebiedsgerichte opkomsttijden te ontwikkelen. Een systeem dat ondersteund wordt door een uniforme methodiek voor brandrisicoprofielen en dekkingsplannen die daarop gebaseerd zijn. 

Evaluatie Landelijk kader 'Uitruk op maat'

In november 2014 heeft het Veiligheidsberaad het Landelijk kader ‘Uitruk op maat’ vastgesteld. Het Veiligheidsberaad ziet dit kader als landelijk uitgangspunt voor de veiligheidsregio’s om de juiste afweging te kunnen maken voor flexibele voertuigbezetting. Dit kader wordt in 2019 geëvalueerd. De minister van Justitie en Veiligheid wenst de resultaten van deze evaluatie te ontvangen met het oog op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s.