Skip to content

Informatievoorziening

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat de besturen van de veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening. Het onderwerp Informatievoorziening is een permanente portefeuille binnen het Veiligheidsberaad. Hieronder vallen het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s en het programma Netcentrisch Werken. 

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2020 - 2025

In september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2020-2025 vastgesteld. Het eerdere Programma Informatievoorziening 2015-2020 legde een goede basis voor een landelijk informatiebeeld. In het nieuwe programma werken de 25 veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) samen aan de doorontwikkeling van een toekomstbestendige informatievoorziening. De portefeuillehouder ziet namens het Veiligheidsberaad toe op de uitvoering hiervan.

Het programma sluit nauw aan op de behoeften van de veiligheidsregio’s en is opgebouwd rond vier thema’s: informatiegestuurd werken, continuïteit, samenwerken in ketens en netwerken, en de grondplaat.

De portefeuillehouder Informatievoorziening is namens het Veiligheidsberaad opdrachtgever voor het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s. Het Programmaoverleg Informatievoorziening ziet namens hem toe op de uitvoering. De coördinatie op de uitvoering is belegd bij het NIPV.

Programma Netcentrisch Werken

De veiligheidsregio’s werken in de crisisbeheersing samen met hun crisispartners op basis van het referentiekader (uniforme werkwijze) Netcentrisch Werken. Daarbij wordt het ondersteunende systeem Landelijk Crisismanagement systeem (LCMS) gebruikt. Het referentiekader en het ondersteunende systeem voorzien in de behoefte aan eenduidige coördinatie en informatie-uitwisseling tijdens een ramp of crisis.

De 25 besturen veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, zijn opdrachtgever aan het NIPV voor het beheer en de doorontwikkeling van het referentiekader Netcentrisch Werken. De portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad vertegenwoordigt hierin de 25 veiligheidsregio’s. Alle gebruikers van de landelijke voorziening crisisbeheersing samen (veiligheidsregio’s en crisispartners) zijn opdrachtgever aan het NIPV voor de ontwikkeling en het beheer van een ondersteunend systeem LCMS. Hiertoe is er een ‘Bestuurlijk opdrachtgeversoverleg landelijke voorziening crisisbeheersing’, waarvan de portefeuillehouder Informatievoorziening voorzitter is. Een onderliggend directeurenoverleg ziet toe op de uitvoering.  Het NIPV is opdrachtnemer voor de uitvoering van het programma.

Informatiefilm

Informatieveiligheid en cyberweerbaarheid staan hoog op de verschillende agenda’s, maar er blijft voortdurend aandacht en actie nodig. Het is een race tegen te klok om niet achter te komen lopen. Daarom is er een film gemaakt die dat onderstreept en waarin directies en besturen worden oproepen om vooral te blíjven investeren.

Deze film  is gemaakt onder de vlag van het Programma Informatievoorziening 2020-2025 waarin de 25 veiligheidsregio’s en NIPV – in opdracht van het Veiligheidsberaad – samenwerken aan toekomstbestendige informatievoorziening voor een veilig en veerkrachtig Nederland.