Informatievoorziening

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat de besturen van de veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening. Het onderwerp Informatievoorziening is een permanente portefeuille binnen het Veiligheidsberaad. Hieronder vallen het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s en het programma Netcentrisch Werken.

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015 - 2020

In juni 2015 heeft het Veiligheidsberaad het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020 vastgesteld. Hierin staat de gezamenlijke ambitie van de veiligheidsregio’s op het terrein van informatievoorziening. Het programma gaat uit van de informatiebehoefte van eindgebruikers en speelt daarbij in op de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio’s en bij ketenpartners. De portefeuillehouder ziet namens het Veiligheidsberaad toe op de uitvoering hiervan.

Het programma is gericht op het komen tot een basisstructuur voor de veiligheidsregio’s en gaat uit van zes prioriteiten voor de jaren 2015 – 2020:

  • Verzamelen van landelijk uniforme geodata en ontwikkelen van kennis en expertise voor basisvoorziening Geo
  • Een robuuste, landelijke ICT-omgeving voor alle gemeenschappelijke en centrale applicaties binnen de veiligheidsregio's
  • Informatie-uitwisseling door landelijke kernregistraties
  • Werken aan gemeenschappelijke applicaties
  • Informatiegestuurd werken (business intelligence)
  • Informatieveiligheid (cyber security)

De portefeuillehouder Informatievoorziening is namens het Veiligheidsberaad opdrachtgever voor het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s. Hij heeft daartoe een ambtelijk gedelegeerd opdrachtgever aangesteld, die tevens voorzitter is van het Programmaoverleg Informatievoorziening. Het IFV is opdrachtnemer voor de uitvoering van het programma. 

Programma Netcentrisch Werken

De veiligheidsregio’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een uniforme informatievoorziening voor het eigen optreden en het optreden samen met hun partners tijdens een ramp of crisis. Sinds 10 jaar werken de veiligheidsregio’s in de crisisbeheersing samen met hun crisispartners op basis van het referentiekader Netcentrisch Werken. Daarbij wordt het ondersteunende systeem Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) gebruikt. Het referentiekader en het ondersteunende systeem voorzien in de behoefte aan eenduidige coördinatie en informatie-uitwisseling tijdens een ramp of crisis.

De portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad is namens de 25 veiligheidsregio’s en hun crisispartners bestuurlijk opdrachtgever voor het programma Netcentrisch werken. Hij heeft daartoe een ambtelijk gedelegeerd opdrachtgever aangesteld, die vanuit die positie ook voorzitter is van de regiegroep Netcentrisch werken. Het IFV is opdrachtnemer voor de uitvoering van het programma.

Van LCMS naar LVCb, Landelijke voorziening crisisbeheersing

Het LCMS wordt door een toenemend aantal overheidspartners gebruikt voor de crisisbeheersing. Naast het gebruik voor de multidisciplinaire crisisbeheersing, passen de afzonderlijke crisispartners het LCMS bovendien ook meer en meer toe voor hun interne crisisbeheersingstaken.

Tussen het Veiligheidsberaad, het IFV en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn gesprekken gaande om te komen tot een landelijke basisvoorziening crisisbeheersing voor de veiligheidsregio’s en hun crisis­partners, gebaseerd op het huidige netcentrisch werken met LCMS. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en opdrachtnemer IFV voeren hiertoe gezamenlijk een routekaart uit gericht op governance, financieringsstructuur en toegangsbeheer.

Franc Weerwind
voorzitter veiligheidsregio Flevoland

 

Mark Luijten
e-mail:
mark.luijten@ifv.nl