Skip to content

Informatievoorziening

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat de besturen van de veiligheidsregio’s gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening. Het onderwerp Informatievoorziening is een permanente portefeuille binnen het Veiligheidsberaad. Hieronder vallen het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s en het programma Netcentrisch Werken en het bestuurlijk routeboek Digitale Ontwrichting. 

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2020 - 2025

In september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2020-2025 vastgesteld. Het eerdere Programma Informatievoorziening 2015-2020 legde een goede basis voor een landelijk informatiebeeld. In het nieuwe programma werken de 25 veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) samen aan de doorontwikkeling van een toekomstbestendige informatievoorziening. De portefeuillehouder ziet namens het Veiligheidsberaad toe op de uitvoering hiervan.

Het programma sluit nauw aan op de behoeften van de veiligheidsregio’s en is opgebouwd rond vier thema’s: informatiegestuurd werken, continuïteit, samenwerken in ketens en netwerken, en de grondplaat.

De portefeuillehouder Informatievoorziening is namens het Veiligheidsberaad opdrachtgever voor het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s. Het Programmaoverleg Informatievoorziening ziet namens hem toe op de uitvoering. De coördinatie op de uitvoering is belegd bij het NIPV.

Programma Netcentrisch Werken

De veiligheidsregio’s werken in de crisisbeheersing samen met hun crisispartners op basis van het referentiekader (uniforme werkwijze) Netcentrisch Werken. Daarbij wordt het ondersteunende systeem Landelijk Crisismanagement systeem (LCMS) gebruikt. Het referentiekader en het ondersteunende systeem voorzien in de behoefte aan eenduidige coördinatie en informatie-uitwisseling tijdens een ramp of crisis.

De 25 besturen veiligheidsregio, verenigd in het Veiligheidsberaad, zijn opdrachtgever aan het NIPV voor het beheer en de doorontwikkeling van het referentiekader Netcentrisch Werken. De portefeuillehouder Informatievoorziening van het Veiligheidsberaad vertegenwoordigt hierin de 25 veiligheidsregio’s. Alle gebruikers van de landelijke voorziening crisisbeheersing samen (veiligheidsregio’s en crisispartners) zijn opdrachtgever aan het NIPV voor de ontwikkeling en het beheer van een ondersteunend systeem LCMS. Hiertoe is er een ‘Bestuurlijk opdrachtgeversoverleg landelijke voorziening crisisbeheersing’, waarvan de portefeuillehouder Informatievoorziening voorzitter is. Een onderliggend directeurenoverleg ziet toe op de uitvoering.  Het NIPV is opdrachtnemer voor de uitvoering van het programma.

Van LCMS naar LVCb, Landelijke voorziening crisisbeheersing

Het LCMS wordt door een toenemend aantal overheidspartners gebruikt voor de crisisbeheersing. Naast het gebruik voor de multidisciplinaire crisisbeheersing, passen de afzonderlijke crisispartners het LCMS bovendien ook meer en meer toe voor hun interne crisisbeheersingstaken.

Tussen het Veiligheidsberaad, het NIPV en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zijn gesprekken gaande om te komen tot een landelijke basisvoorziening crisisbeheersing voor de veiligheidsregio’s en hun crisispartners, gebaseerd op het huidige netcentrisch werken met LCMS. Het ministerie van JenV en opdrachtnemer NIPV voeren hiertoe gezamenlijk een actieplan uit, op basis van de aanbevelingen van de Gateway Review LCMS, die in 2019 is uitgevoerd vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bestuurlijk routeboek Digitale Ontwrichting

Digitale ontwrichting is onderdeel van het thema ‘Kansen en bedreigingen van de informatiegestuurde maatschappij’ uit de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. Digitale ontwrichting is een relatief nieuw onderwerp, dat raakt aan de verantwoordelijkheid van diverse overheden. Bestuurlijke vraagstukken liggen op het terrein van voorkomen, beperken en bestrijden van digitale ontwrichting, waaronder ook de informatieveiligheid van de eigen organisatie. Daarbij speelt ook het vraagstuk van verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de mogelijkheid van samenwerking door de verschillende (overheids)partners. Doel van dit routeboek is om hierin te komen tot een betere informatiepositie en tot een handelingsperspectief voor de besturen van de veiligheidsregio’s. Het routeboek onderscheid de volgende bestuurlijke opgaven:

Algemeen:
> Stimuleren van samenwerking tussen partners onder voorzitterschap van het Rijk
Cyberwaakzaamheid:
> Verkennen van bestuurlijke bevoegdheden bij digitale risico’s (met fysieke gevolgen)
> Bestuurlijke awareness creëren voor de relatie tussen veiligheid in de digitale en fysieke omgeving
Cybergevolgbestrijding:
> Verkennen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van burgemeester (juridische positie)
> Doorleven van bestuurlijke dilemma’s (relatie met het thema ‘ongekende crises’ van de strategische agenda Veiligheidsberaad)
> Komen tot een collectief standpunt op de rol van veiligheidsregio’s
Cyberveiligheid en weerbaarheid:
> Afstemmen met het Rijk over vitaal verklaren van veiligheidsregio’s als organisatie en van landelijke crisissystemen veiligheidsregio’s.

De portefeuillehouder Informatievoorziening is namens het Veiligheidsberaad opdrachtgever voor de uitvoering van het bestuurlijk routeboek digitale ontwrichting.