Skip to content

Over het Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en komt vier keer per jaar bijeen. Twee keer hiervan met de minister van Justitie en Veiligheid (JenV). Het beraad werkt met een Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Tijdens het bestrijden van het coronavirus en de gevolgen hiervan vergadert het Veiligheidsberaad vaker, al dan niet samen met de minister van JenV. 

Om de effectiviteit en samenwerking in de veiligheidsregio’s te vergroten, voert het Veiligheidsberaad bestuurlijk overleg en neemt het standpunten in namens de 25 veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad is als collectief gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid. Dit is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio’s. Over de rol van de veiligheidsregio’s en het Veiligheidsberaad in de bestrijding van het coronavirus leest u meer in het Covid-19-dossier op deze website. 

Doel en organisatie Veiligheidsberaad

Het Veiligheidsberaad bevordert de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en landelijke bestuurlijke afstemming over verschillende thema’s zoals brandweerzorg, meldkamers, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook draagt het Veiligheidsberaad zorg voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening voor de veiligheidsregio’s.

Taak en bevoegdheden veiligheidsregio’s

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. De daartoe behorende gemeenten werken binnen zo’n veiligheidsregio samen aan een fysiek veilige samenleving. Iedere veiligheidsregio heeft een eigen bestuur met taken en bevoegdheden. Onder andere voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook werken veiligheidsregio’s samen met verschillende partners, zoals de Nationale Politie, Defensie, de kustwacht en waterschappen. 

De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en zijn een vorm van verlengd lokaal bestuur. De burgemeesters van de gemeenten die binnen een veiligheidsregio vallen, zijn verantwoordelijk voor hun veiligheidsregio. De voorzitter van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio neemt deel aan het Veiligheidsberaad.

Strategische Agenda

In juni 2018 stelde het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Veiligheidsberaad vast en voert deze uit. Deze agenda vormt de leidraad voor de vergaderingen van het Veiligheidsberaad. 

De Strategische Agenda is dynamisch en bestaat uit vier thema’s:

Ieder thema heeft één of meerdere bestuurlijk portefeuillehouders.

Portefeuilles

Aan de portefeuilles Brandweer, Landelijke meldkamer, GHOR, Informatievoorziening en Bevolkingszorg zijn vaste portefeuillehouders gekoppeld. Daarnaast wordt gewerkt met tijdelijke portefeuillehouders, bijvoorbeeld voor thema’s uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad.

Agendaoverleg Veiligheidsberaad

In het agendaoverleg stelt de voorzitter samen met de (vaste) portefeuillehouders de agenda voor het Veiligheidsberaad vast. Hier wordt ook de samenhang tussen voorstellen en afspraken bewaakt.

Multidisciplinair adviesorgaan

Het Multidisciplinair adviesorgaan (MDA) is het integraal adviesorgaan onder het Veiligheidsberaad. Hierin zijn de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio, het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg en de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid vertegenwoordigd. De Nationale Politie, Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn agendalid. Het MDA voorziet het Veiligheidsberaad van integrale advisering. Daarnaast ziet het MDA toe op de uitvoering van bestuurlijke opdrachten en rapporteert het over de voortgang aan de betreffende portefeuillehouders.

Bestuurlijke adviescommissies

Een portefeuillehouder kan als klankbord, voor advies en voor draagvlak gebruik maken van een bestuurlijke adviescommissie. In deze adviescommissie zitten de (regionale) bestuurlijk portefeuillehouders van de veiligheidsregio’s. 

De portefeuillehouders bereiden de thema’s voor bestuurlijke bespreking in het Veiligheidsberaad voor. Er zijn drie bestuurlijke adviescommissies. De vergaderdata vindt u hier