COVID-19

Eind februari 2020 werd een uitbraak van het coronavirus (officieel SARS-CoV-2) in Nederland geconstateerd. Het virus veroorzaakt de infectieziekte COVID-19. Sindsdien werkt het kabinet, samen met de veiligheidsregio’s en vele (zorg)partners, aan de bestrijding van het virus en de gevolgen ervan.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied.

 

Taken en organisatie veiligheidsregio​

De taken en organisatie staan beschreven in de Wet veiligheidsregio’s. De belangrijkste taken zijn:

  • branden voorkomen en bestrijden
  • voorbereiden op risico’s, rampen en crises
  • rampen en crises coördineren, beheersen en bestrijden.

 

Bestuur veiligheidsregio

Het bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit alle burgemeesters uit die veiligheidsregio. Eén van deze burgemeesters wordt benoemd tot voorzitter, meestal is dit de burgemeester uit de grootste gemeente. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de brandweer, de GHOR, de voorbereiding op branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisesbeheersing.

 

Veiligheidsberaad​

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad bespreekt strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s en is het gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheidsberaad lid van Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) besluit over het geheel van maatregelen en voorzieningen met het oog op een samenhangende aanpak ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus en de maatschappelijke impact hierop. De minister-president is de voorzitter van de MCCb. Vanuit het Veiligheidsberaad – dat voor deze crisis met het coronavirus vast lid van de MCCb is – nemen de voorzitter Veiligheidsberaad en de portefeuillehouder GHOR deel aan de commissie. Zij vertegenwoordigen hier de veiligheidsregio’s. Daarnaast is de portefeuillehouder GHOR lid van het Bestuurlijke Afstemmingsoverleg (BAO). Het BAO adviseert over het (bestuurlijk) draagvlak en haalbaarheid van het advies van het Outbreak Management Team (OMT). Dit OMT- advies ligt vervolgens voor in de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en de MCCb.

Nationale crisisstructuur

Meer informatie over de nationale crisisstructuur voor het coronavirus vindt u op de website van de NCTV, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Uitvoering maatregelen Rijk via veiligheidsregio’s

Het kabinet treft verschillende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Via het Veiligheidsberaad vraagt het kabinet onder andere aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s deze maatregelen uit te voeren. Dit gebeurt via aanwijzingsbrieven waarin de minister van Medische Zaken en Sport opdrachten geeft aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Vervolgens zorgen de veiligheidsregio’s ervoor dat dit beleid ook wordt uitgevoerd, inclusief toezicht en handhaving ervan.

Landelijke model-noodverordening

Een noodverordening helpt bij de uitvoering van het kabinetsbeleid. Om zo eenduidig mogelijk te werk te gaan, met oog voor regionale verschillen, is er één landelijk model voor een noodverordening die alle 25 veiligheidsregio’s kunnen toepassen. Dit model moet door iedere veiligheidsregio zelf worden vastgesteld en gepubliceerd. Vervolgens kan hierop gehandhaafd worden.

Download hier de laatste versie van de landelijke model-noodverordening.

De laatste versie is van 29 september 2020. Hierin zijn de landelijke maatregelen die het Kabinet aankondigde in de persconferentie van 28 september 2020 verwerkt. 

Vragen over de model-noodverordening

De model-noodverordening is ambtelijk afgestemd met diverse partijen. De model-noodverordening wordt gedeeld met de voorzitters en directeuren van de veiligheidsregio’s. Samen met een handreiking voor de toepassing ervan en bijbehorende FAQ. Ook de VNG ontvangt deze documenten, om te delen met gemeenten.

Voor vragen en opmerkingen over de model-noodverordening: neem eerst contact op met de veiligheidsregio waar u of uw organisatie zich bevindt of mee samenwerkt, of stuur een mail naar veiligheidsberaad@ifv.nl.

COVID-19-nieuws vanuit het Veiligheidsberaad

Wanneer u bij nieuwsberichten de categorie ‘COVID-19’ aanklikt, heeft u de berichten ook in één overzicht.