Skip to content

COVID-19

Eind februari 2020 werd een uitbraak van het coronavirus (officieel SARS-CoV-2) in Nederland geconstateerd. Het virus veroorzaakt de infectieziekte COVID-19. Sindsdien werkt het kabinet, samen met de veiligheidsregio’s en vele (zorg)partners, aan de bestrijding van het virus en de gevolgen ervan.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied.

Taken en organisatie veiligheidsregio
De taken en organisatie staan beschreven in de Wet veiligheidsregio’s. De belangrijkste taken zijn:

> branden voorkomen en bestrijden
> voorbereiden op risico’s, rampen en crises
> rampen en crises coördineren, beheersen en bestrijden

Bestuur veiligheidsregio
Het bestuur van een veiligheidsregio bestaat uit alle burgemeesters uit die veiligheidsregio. Eén van deze burgemeesters wordt benoemd tot voorzitter, meestal is dit de burgemeester uit de grootste gemeente. Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de brandweer, de GHOR, de voorbereiding op branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisesbeheersing.

Veiligheidsberaad
De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad bespreekt strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio’s en is het gesprekspartner van de minister van Justitie en Veiligheid.

Kijk voor meer informatie
op de website van de Rijksoverheid.

Veiligheidsberaad lid van Ministeriële Commissie Covid-19

Toen Nederland te maken kreeg met het coronavirus, in februari 2020, richtte het Rijk een nationale crisisstructuur in. In juni 2020 besloot het Rijk om deze nationale crisisstructuur te vervangen voor een nieuwe programmastructuur. Sindsdien is er sprake van een voorbereidings- en besluitvormingsstructuur met een Directeurenoverleg Covid-19 (DOC), de Ambtelijke Commissie Covid-19 (ACC) en de Ministeriële Commissie Covid-19 (MCC). De veiligheidsregio’s zijn ambtelijk aangesloten bij het DOC en ACC met vaste vertegenwoordigers vanuit de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio. Bestuurlijk zijn de veiligheidsregio’s aangesloten bij de MCC: de voorzitter Veiligheidsberaad neemt als adviseur van het kabinet deel aan deze commissie.
De portefeuillehouder GHOR neemt sinds het begin van de crisis deel aan het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO). Het BAO adviseert het kabinet – op basis van het OMT-advies – inzake de coronavraagstukken vanuit medisch perspectief.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-10: noodverordeningen ingetrokken

Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Deze wet vervangt de noodverordening die iedere voorzitter van een veiligheidsregio vaststelde. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio deze in met een intrekkingsbesluit.

Beleidskader Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) betekent een verandering in verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de voorzitters veiligheidsregio en de burgemeesters. Eenduidigheid ten aanzien van de uitleg en inzet van de noodzakelijke maatregelen en bestuurlijk crisisoptreden is gewenst. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad namen daarom het initiatief tot het opstellen van een beleidskader voor de voorzitters veiligheidsregio en een kader voor burgemeesters. Dit beleidskader voor de voorzitters veiligheidsregio is een voorbeeldkader dat de veiligheidsregio’s kunnen gebruiken wanneer de Twm van kracht is. Het voorbeeld-beleidskader Twm voor burgemeesters is te vinden op de website van de VNG.

Coronaspecial Veiligheidsberaad

In deze special (september 2020) delen verschillende bestuurders en betrokkenen bij de bestrijding van het virus hun verhaal. Voor enkele interviews geldt dat tussen het interview- en publicatiemoment de situatie met de coronabesmettingen alweer is veranderd.

Gerelateerde nieuwsberichten