Skip to content

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

In 2019 evalueerde het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) de Wet veiligheidsregio’s. Deze wet beschrijft de werkwijze, structuur, rollen en taken van de veiligheidsregio’s. De wetsevaluatie was voor het Veiligheidsberaad hét moment om te bepalen of aanpassingen en verbeteringen in de wet gewenst zijn met het oog op de toekomst van de veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad heeft eind 2020 gereageerd op het concept-rapport van de commissie en gaat na de kabinetsformatie in gesprek met de minister van JenV over de opvolging van het rapport, inclusief de aanbevelingen die gerelateerd zijn aan presterend vermogen.

Het thema ‘Taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio’s’ is één van vier thema’s uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Dit thema bestaat uit de 2 delen:

 

 

 

 

 

Presterend vermogen veiligheidsregio’s

Deelthema 2:
Presterend vermogen

Het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer hebben behoefte aan een ruimer inzicht in het presterend vermogen van de veiligheidsregio’s dan wat nu in de wet is opgenomen. Zij willen een meer kwalitatieve benadering van presterend vermogen, waarbij het met en van elkaar leren centraal staat zonder de autonome positie van de veiligheidsregio’s aan te tasten. Daarom laat het Veiligheidsberaad jaarlijks het presterend vermogen van de regio’s uitwerken op twee onderwerpen volgens een kwalitatieve benadering, waarbij leren het uitgangspunt is.  

Huidige inzetprestaties lastig te beïnvloeden

Het huidige systeem rondom presterend vermogen is onvoldoende passend voor de regio’s. Het systeem is nu gebaseerd op inzetprestaties, zoals opkomsttijden, uitruktijden en inzettijden die soms lastig te beïnvloeden zijn vanwege ligging van de kazernes en de verkeerssituatie. Zaken die de regio’s wel sterk kunnen beïnvloeden zijn de voorbereidende activiteiten, zoals de planvorming, (inzet)capaciteit en paraatheid van de regio.

Vervolg

De commissie Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen gedaan, die gerelateerd zijn aan het thema ‘Presterend vermogen veiligheidsregio’s’. De opvolging van de aanbevelingen in dit rapport staat in 2021 op de agenda van het Veiligheidsberaad.

Meer informatie over de evaluatie en het evaluatierapport: https://www.evaluatiewvr.nl/ 

Het gaat om publieke prestaties, lerend vermogen en kwalitatief bespreken: hoe doet jouw regio het?