In de vergadering van 21 juni 2021 van het Veiligheidsberaad met de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is decharge verleend aan de denktank taakdifferentie voor de oorspronkelijke opdracht. Deze opdracht – om tot een denkrichting te komen waarmee onderscheid ontstaat tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers om zo aan Europese regelgeving te voldoen – is afgerond. Het Veiligheidsberaad en de minister van JenV hebben een nieuwe stuurgroep, de stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’, de opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor implementatie van de eerste bouwsteen van de denkrichting. Daarnaast heeft deze stuurgroep een aanvullende opdracht gekregen om te onderzoeken wat andere wenselijke thema’s zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel.

Implementatie eerste bouwsteen
In de vergadering is afgesproken om een implementatieplan uit te werken voor de eerste bouwsteen van de denkrichting. Hierin worden activiteiten, planning, verantwoordelijkheden en financiën opgenomen. Ook moet het implementatieplan inzicht geven in de personele, organisatorische en financiële consequenties van de eerste bouwsteen. Het implementatieplan ligt eind 2021 ter bespreking voor aan het Veiligheidsberaad en de minister.

In de eerste bouwsteen gaat het om verplichte beschikbaarheid. De vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering – het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen – en kazernering – verplichte aanwezigheid op de kazerne – zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft.

Aanvullende opdracht voor een toekomstbestendig brandweerstelsel
De stuurgroep krijgt aanvullend de opdracht om te onderzoeken wat andere wenselijke thema’s zijn om mee aan de slag te gaan, om toe te werken naar een toekomstbestendig brandweerstelsel. Hierbij moet de stuurgroep ook relevante brandweerontwikkelingen, zoals slagkracht en paraatheid, betrekken. Tijdens een gezamenlijk overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van JenV eind 2021 wordt de scope voor deze aanvullende opdracht bepaalt. Deze dient vervolgens te worden uitgewerkt in een onderzoeksopdracht die wordt besproken in een gezamenlijk overleg in het voorjaar van 2022.

Stuurgroep
Voor de uitvoering van de aanvullende opdracht wordt een stuurgroep ‘toekomstbestendig brandweerstelsel’ in het leven geroepen, onder bestuurlijk voorzitterschap van de portefeuillehouder Brandweer in het Veiligheidsberaad, Wouter Kolff.

In de stuurgroep hebben in ieder geval de volgende functionarissen zitting:
> portefeuillehouder Vrijwilligheid van het Veiligheidsberaad, Marco Out
> voorzitter van het bestuur Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s, Paul Depla
> directeur Veiligheidsregio’s, Crisisbeheersing en Meldkamer van het ministerie van JenV, Paul Gelton
> een directeur veiligheidsregio/regionaal commandant
> secretaris stuurgroep

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ondersteunt de stuurgroep.

Recommended Posts