Op vrijdag 30 juni kwamen de leden van het Veiligheidsberaad bij elkaar om over de meer reguliere thema’s van het beraad te spreken.

Strategische agenda

Een van de belangrijkste bespreekpunten was het vaststellen van thema’s voor de nieuwe Strategische agenda voor het Veiligheidsberaad. De Strategische agenda is een dynamische agenda en vormt de leidraad voor de vergaderingen. De huidige agenda heeft vier thema’s; de taak- en rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio’s, kansen en bedreigingen van de informatie- en data-gestuurde maatschappij, de gezamenlijke aanpak bij ongekende crises en vrijwilligheid (bij bijvoorbeeld de brandweer). Deze agenda loopt dit jaar af en in gezamenlijkheid werd besproken op welke thema’s het Veiligheidsberaad zich de komende jaren extra zal richten. Er werd gesproken over thema’s als klimaatveiligheid, veiligheid binnen de energietransitie, digitale ontwrichting en de herziening van de wet veiligheidsregio’s. De nieuwe Strategische agenda wordt later dit jaar vastgesteld. Andere thema’s blijven belegd in de portefeuilles.

Haalbaarheidsonderzoek brandweerkerndata

Het Veiligheidsberaad houdt sinds 2015 de kerndata van brandweerpersoneel en –kazernes bij nadat het CBS stopte met het bijhouden van brandweerstatistiek. Dit overzicht met kerndata is de jaren daarna uitgebreid tot een digitaal portaal met negen thema’s. Nu is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze kerncijfers robuuster te maken en verder te verbreden. Dit onderzoek is afgerond, het rapport is tijdens de vergadering vastgesteld en kan aangeboden worden aan de minister van Justitie en Veiligheid ten behoeve van de Tweede Kamer.

Oprichten Stichting Waarborgfonds

Het Veiligheidsberaad heeft in de vergadering van 30 juni het definitieve besluit genomen voor het oprichten van de Stichting Waarborgfonds veiligheidsregio’s. Het waarborgfonds voorziet in de financiering van niet-verzekerde aanspraken na dienstongevallen van medewerkers van de veiligheidsregio’s. De formele oprichting van de stichting volgt zo spoedig mogelijk, om per 1 januari 2024 operationeel te kunnen zijn.
> Lees meer over het waarborgfonds

Het voorstel om te komen tot de oprichting van het Waarborgfonds hangt samen met het eerder genomen besluit om te komen tot de oprichting van het Expertisebureau Risicobeheer.
> Lees meer over het Expertisebureau Risicobeheer

Afscheid Henri Lenferink

Tenslotte nam het Veiligheidsberaad afscheid van Henri Lenferink. Hij vertrekt op 1 september als burgemeester van Leiden en dit was zijn laatste vergadering met het Veiligheidsberaad. Henri Lenferink was sinds de oprichting van het Veiligheidsberaad in 2007 lid van het beraad. Hij speelde als portefeuillehouder Informatievoorziening een belangrijke rol en drukte een duidelijke stempel op het meldkamerdossier. Met zijn vertrek komt de functie van plaatsvervangend voorzitter van het Veiligheidsberaad vrij. Tijdens de vergadering van 30 juni werd Ton Heerts benoemd als plaatsvervangend voorzitter. Deze rol wordt nu ook verder geformaliseerd en opgenomen in het Statuut.

 

Recommended Posts