Landelijke meldkamer

In de meldkamer werken ambulance, brandweer, politie en marechaussee samen. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Met als doel om nu en in de toekomst inwoners in nood nog sneller, efficiënter en effectiever te helpen. Het onderdeel ‘Landelijke Meldkamer Samenwerking’ binnen de politie ondersteunt deze organisatie.  

Eén landelijke meldkamer

Per 1 juli 2020 is het beheer van de meldkamers formeel ondergebracht bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking van de Nationale Politie. Daarmee draagt de Nationale Politie zorg dat alle meldkamers worden ingericht en functioneren zodat de politie, regionale ambulancevoorzieningen, veiligheidsregio’s en de Koninklijke Marechaussee de eigen meldkamerfunctie kunnen uitvoeren. Het gezag blijft daarmee ongewijzigd.

De landelijke meldkamer heeft de volgende doelen:

 • De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door multi-intake;
 • Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag;
 • Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen;
 • Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval;
 • Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio’s.

Dit vraagt om een toekomstbestendige, lerende organisatie, die voldoende wendbaar is om snel in te spelen op een permanent veranderende samenleving, waarin ook de techniek zich onophoudelijk ontwikkelt. 

Meer informatie over de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) vindt u op de website van de LMS.  

Betrokken partijen

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Ministerie van Defensie - Koninklijke Marechaussee
 • Nationale Politie
 • Veiligheidsberaad
 • Veiligheidsregio's
 • Ambulancezorg Nederland
 • Regionale Ambulance Voorzieningen

Wetgeving

De wijzigingswet meldkamers en de hoofdlijnen van beleid en beheer met betrekking tot de meldkamers zijn formeel per 1 juli 2020 van kracht. Daarmee zijn de richtlijnen voor de inrichting van de virtueel genetwerkte organisatie van meldkamers vastgelegd, waarbij ambulancezorg, veiligheidsregio’s en politie zelf verantwoordelijk blijven voor de eigen meldkamerfunctie. De hoofdlijnen van beleid en beheer hebben betrekking op de wijze waarop de multidisciplinaire sturing op het beheer van de meldkamer en de beleids- en beheercyclus is ingericht. Met de inwerkingtreding van de wijzigingswet is de transitie van de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamer van de veiligheidsregio naar de Nationale Politie een feit.

Jan Hamming
voorzitter veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Astrid Steverink
e-mail: astrid.steverink@ifv.nl