Skip to content

Digitale ontwrichting

Het thema digitale ontwrichting is sinds 2018 onderdeel van de strategische agenda van  het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad werkt middels een bestuurlijk routeboek aan dit thema. 

Waarom aandacht voor digitale ontwrichting?

De beschikbaarheid van informatie biedt kansen, maar maakt onze samenleving tegelijkertijd ook kwetsbaar. Uitval van onze digitale systemen, door een ongeluk of door een doelbewuste aanval, kunnen een verstorende of zelfs ontwrichtende uitwerking hebben in de maatschappij, ook in de fysieke omgeving. Daarnaast kan een digitale verstoring ook het optreden van hulpdiensten belemmeren. Het Veiligheidsberaad is overtuigd van de noodzaak om digitale ontwrichting te voorkomen. En als dit zich toch voordoet, om de gevolgen daarvan zo goed mogelijk te bestrijden. Daarom werkt het Veiligheidsberaad samen met onder anderen de VNG en NCTV.

Hoe voorbereiden op digitale ontwrichting?

Het Veiligheidsberaad stelt zich de vraag welke rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de hebben veiligheidsregio’s hebben in de gevolgbestrijding van digitale verstoringen en hoe kunnen regio’s zich hier het beste op voorbereiden? Het Veiligheidsberaad wil toewerken naar een adequate positie van de besturen van de veiligheidsregio’s bij digitale ontwrichting en een betere samenwerking met andere overheden en netwerkpartners. Het Veiligheidsberaad stimuleert de veiligheidsregio’s dit onderwerp binnen bestuurlijke overleggen en regionale gremia aandacht te geven.

Bestuurlijk routeboek Digitale ontwrichting

Digitale ontwrichting raakt aan de verantwoordelijkheid van diverse overheden. Bestuurlijke vraagstukken liggen op het terrein van voorkomen, beperken en bestrijden van digitale ontwrichting. Hierbij gaat het over de taak van veiligheidsregio’s in de crisisbeheersing. Doel van het routeboek is om te komen tot inzicht en handelingsperspectief bij de volgende opgaven:

  • Helderheid verschaffen over bestuurlijke bevoegdheden en de rol van veiligheidsregio’s, zowel op het gebied van risico- als crisisbeheersing;
  • Het stimuleren van (bestuurlijke) structurele afstemming tussen relevante partners;
  • Het verbeteren van de informatiepositie van bestuurders van veiligheidsregio’s.

De digitalisering van de samenleving blijft één van de grote ontwikkelingen van deze tijd. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een onverminderd tempo op. Deze ontwikkelingen brengen vele kansen met zich mee, maar vergroten ook de kwetsbaarheid van de samenleving.