De 25 leden van het Veiligheidsberaad hebben tijdens de vergadering op 9 oktober het nieuwe Landelijke Crisisplan Extreem geweld en Terrorisme bekrachtigd. De afgelopen tien maanden is in werkgroepverband het LCP Extreem geweld en Terrorisme opgesteld in afstemming tussen de veiligheidsregio’s, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de NCTV, het Ministerie van de Defensie, de Nationale Politie en andere crisispartners.

Het opstellen van landelijke crisisplannen (LCP) past binnen de beweging om de voorbereidingen op landelijke en nationale risico’s en crises in gezamenlijkheid op te pakken. Het sluit ook aan op de aanbevelingen van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s. Op deze manier zijn eerder al tot stand gekomen: het LCP Hoogwater en overstromingen, LCP Straling, LCP Digitaal, en LCP Olie.

 

De Minister van Justitie en Veiligheid is coördinerend bewindspersoon op het gebied van terrorismebestrijding en crisisbeheersing, en biedt het LCP Extreem geweld en Terrorisme namens het kabinet aan de Tweede Kamer aan. Na besluitvorming in de ministerraad en het Veiligheidsberaad wordt het LCP Extreem geweld en Terrorisme nu naar de veiligheidsregio’s doorgeleid met het verzoek het plan te implementeren.

Landelijke Crisisplannen

Landelijke crisisplannen geven op hoofdlijnen overzicht en inzicht van de bestaande afspraken over de beheersing van specifieke crises. Een landelijk crisisplan beschrijft de crisisaanpak op landelijk niveau en de samenwerking met en aansluiting van betrokken publieke en private partners en netwerken. Het brengt de huidige netwerkstructuur in kaart en bevat geen nieuw beleid.

Een landelijk crisisplan is een kaderstellend, sturend en overkoepelend plan voor de individuele, meer operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken van de betrokken actoren en organisaties. Het landelijk crisisplan vervangt niet de bestaande plannen van individuele organisaties en ook niet de bestaande afspraken tussen deze organisaties. Deze plannen en draaiboeken moeten wel in overeenstemming zijn met een landelijk crisisplan.

Lees hier het bericht van de Rijksoverheid van 10 oktober over het crisisplan:

Recommended Posts