Afgelopen maandag is tijdens het reguliere overleg tussen Veiligheidsberaad en de minister van JenV het gezamenlijke implementatieplan ‘bouwsteen verplichtend karakter’ besproken. Dit is een belangrijke markering in het traject om binnen wettelijke kaders vrijwilligheid bij de brandweer te behouden.

Eerder is door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV gezamenlijk besloten om alleen de eerste bouwsteen verder uit te werken en de andere drie bouwstenen (waaronder het differentiëren in taken tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers) niet te implementeren. De bouwsteen die is uitgewerkt in het implementatieplan heeft betrekking op het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers door het verplichtende karakter, oftewel kazernering en consignatie. Dit betekent concreet dat vrijwilligers in de toekomst niet meer structureel kunnen worden gekazerneerd en geconsigneerd.

Het implementatieplan is nu besproken en geeft een uitwerking van de stappen die moeten worden gezet om tot implementatie te komen van de bouwsteen ‘verplichtend karakter’. Voordat tot implementatie kan worden overgegaan, dient aan een aantal randvoorwaarden te zijn voldaan. De twee belangrijkste randvoorwaarden zijn ten eerste de aanpassing van de arbeidstijdenwetgeving. Hiertoe volgt nog nader overleg met de vakbonden en het ministerie van SZW. Daarnaast moeten er financiële middelen beschikbaar komen.

In de komende periode wordt gezamenlijk verder gewerkt aan de benodigde financiële middelen en (in samenspraak met de vakbonden) onderzoek gedaan naar het aanpassen van de arbeidstijdenwetgeving. In het volgende overleg in april tussen Veiligheidsberaad en de minister van JenV ligt een gezamenlijk procesvoorstel voor, waarin is uitgewerkt hoe het proces er in de komende periode uitziet.

Recommended Posts