Eind november is het dashboard brandweerkerndata 2021 live gegaan. Voor het eerst zijn de brandweerkerndata van personeel, posten en kazernes in interactieve dashboards.

Voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020 zijn over dit onderwerp door het NIPV rapporten opgeleverd, gebaseerd op een vragenlijst aan de regio’s. Omdat dit tot onvoldoende betrouwbare cijfers leidde, is nu – met ingang van 2021 – overgestapt op een nieuwe verzamelmethode (geautomatiseerde data vanuit de bron) en publicatie in een dashboard.

Achtergrond
Op 26 maart 2018 heeft het Veiligheidsberaad het NIPV verzocht om jaarlijks een brandweerstatistiek te publiceren (inmiddels Brandweerkerndata genoemd). De Brandweerkerndata bevat statistische gegevens over brandweerkazernes en -posten, repressief brandweerpersoneel, PPMO-keuringen en opkomsttijden. Het doel van de dataverzameling is om trends en ontwikkelingen op landelijke schaal en over de jaren heen te monitoren. Vooruitlopend op het project Verbreding brandweerkerndata zijn nu ook cijfers over het aantal uitgegeven diploma’s toegevoegd.

Belangrijkste uitkomsten
De cijfers over repressief brandweerpersoneel zijn op een nieuwe wijze verzameld, namelijk door middel van geautomatiseerde gegevensverwerking op basis van de kernregistratie personeel (KRP). Vanwege deze methodewijziging moet de vergelijking met de cijfers van voorgaande jaren met enige voorzichtigheid worden beschouwd. Met name per veiligheidsregio zijn soms aanzienlijke verschillen te zien over de vier jaren. Die verschillen zijn doorgaans gerelateerd aan de tot en met 2020 gebruikte en minder betrouwbare verzamelmethode. Op landelijk niveau lijken de jaarlijkse verschillen per regio zich uit te middelen en is een vergelijking voor Nederland als geheel wel mogelijk.

Over het geheel beschouwd zijn er geen grote verschillen door de jaren heen en zijn de volgende conclusies te trekken:

Recommended Posts