Met de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg geeft de Rijksoverheid opvolging aan de aanbevelingen uit het rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s’ van 4 december 2020. 

In de contourennota wordt geschetst hoe de organisatiestructuur en samenwerking van betrokken partijen bij bovenregionale, nationale en internationale risico’s en crises dienen te worden vernieuwd. Er wordt ook ingegaan op de veranderingen in de brandweerzorg. Centraal staat de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de crisisbeheersing in Nederland toekomstbestendig blijft, met het oog op de aanpassing van de Wet veiligheidsregio’s.

De afgelopen maanden hebben zowel de RCDV als het Veiligheidsberaad meegedacht hoe deze thema’s vorm moeten krijgen in de nieuwe wet. Het Veiligheidsberaad heeft een aantal standpunten bepaald ten aanzien van zes thema’s die in de contourennota door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zijn uitgewerkt: borgen bovenregionale, landelijke en internationale samenwerking, legitimering rolbeschrijving Veiligheidsberaad, informatiemanagement, geneeskundige hulp bij crises, collectieve opgaven brandweer en de regierol op Bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Op woensdag 2 november organiseerde het ministerie van JenV een bestuurlijke conferentie, die voor het Rijk het einde markeerde van het bestuurlijke afstemmingstraject rondom de contourennota.

Definitief
De definitieve contourennota is op 6 december 2022 door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerd en gedeeld met de Tweede Kamer:

De komende periode start het ministerie van JenV, als uitwerking van de contourennota, met een actie- en wetgevingsprogramma om de plannen en ambities te realiseren. Doelstelling hiervan is dat ons stelsel van crisisbeheersing en brandweerzorg goed voorbereid blijft op veranderingen en dreigingen in de toekomst. Parallel aan de publicatie heeft het ministerie van JenV het Veiligheidsberaad gevraagd om met een nadere uitwerking te komen van een zogenaamd Interregionaal Beleidsteam (IRBT) en rolbeschrijving van het Veiligheidsberaad zelf. Deze uitwerking is in het Veiligheidsberaad van 16 december besproken en vervolgens in een brief vastgelegd aan de minister met het verzoek de voorstellen mee te nemen in het wetgevingstraject en richting Tweede Kamer tijdens haar overleg op 1 februari 2023.

Recommended Posts