Het Veiligheidsberaad stemde in de vergadering van 14 juni jl. in met het plan van aanpak voor het thema  gezamenlijke aanpak bij ongekende crises. In deze uitwerking wordt een scenario-analyse voorgesteld om drie mogelijke crisistypen na te bootsen, te beginnen met cybercriminaliteit. Dit jaar vindt de uitvoering van het eerste scenario plaats en het resultaat daarvan is bepalend voor het vervolgprogramma.

Meer inzicht nodig
Langdurige maatschappelijke ontwrichting is hét kenmerk van een ongekende crisis. Een crisis in één sector veroorzaakt domino-effecten in andere sectoren, waardoor de maatschappelijke impact enorm kan zijn. Wie is verantwoordelijk voor wat en wie werkt met wie samen in zo’n situatie? Om meer inzicht te krijgen in de effecten van ongekende crises en om de gezamenlijke aanpak in kaart te brengen, geeft het Veiligheidsberaad opdracht voor het uitvoeren van een scenario-analyse. De focus van de scenario-analyse ligt op de taken en verantwoordelijkheden van overheidsorganisaties. De aandacht gaat daarbij uit naar de veerkracht van de samenleving, het herstelvermogen van basisvoorzieningen, omgang met de netwerksamenleving en continuïteit van overheidsinstanties, hulpverleningsdiensten, nutsvoorzieningen en van het openbaar bestuur.

Organisatie programma
Het Instituut Fysieke Veiligheid coördineert de scenario-analyse, onder leiding van lector crisisbeheersing Menno van Duin. Daarnaast is er een commissie ingericht die het programma begeleidt. Deze commissie bestaat uit de twee portefeuillehouders van dit thema – Theo Weterings en Maarten Houben – en de portefeuillehouder van het thema Digitale ontwrichting, Franc Weerwind, gezien het scenario van de analyse: cybercriminaliteit. Tonny van de Vondervoort, voorzitter Raad van Directeuren Publieke Gezondheid, is betrokken als ambtelijk portefeuillehouder namens het Multidisciplinair adviesorgaan (integraal adviesorgaan voor het Veiligheidsberaad). 

Bestuurlijke doorleefsessie
Het programma is gefaseerd opgebouwd. De eerste fase bestaat uit een brede verkenning vanuit de theorie en wetenschap op de effecten van langdurige ontwrichting van de maatschappij. In fase twee wordt ingezoomd op het eerste scenario, cybercriminaliteit, en in de derde fase doorleven de bestuurders – via een scenario-analyse – het scenario ambtelijk en bestuurlijk. Aan de doorleefsessie nemen ook bestuurders deel, waaronder enkele leden van het Veiligheidsberaad, maar ook andere bestuurders uit de veiligheidsregio’s. Op 14 juni meldden zich de eerste voorzitters en aanwezige plaatsvervangend voorzitters al aan: Marco Out, Cor Lamers (plv. voorzitter Rotterdam-Rijnmond), Sander Schelberg (plv. voorzitter Twente), Jan Hamming en Jack Mikkers. Ook worden vertegenwoordigers vanuit het Rijk uitgenodigd.

Interview portefeuillehouder Maarten Houben

In de komende editie van Magazine Veiligheidsberaad, het bestuurlijk Magazine van het Veiligheidsberaad en partners dat binnenkort verschijnt, staat een interview met portefeuillehouder Maarten Houben. 

Recommended Posts