Skip to content

Waterveiligheid

Nederland wordt regelmatig met klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en bijbehorende (water)crises geconfronteerd. Van laag tot hoog water, van stijgende zeespiegels tot intensere neerslag, maar ook  perioden van droogte; er zijn allerlei risico’s te benoemen die de portefeuille Waterveiligheid raken. Burgemeester Jan Hamming is portefeuillehouder Waterveiligheid namens het Veiligheidsberaad.

De veiligheidsregio’s hebben een belangrijke taak in de rampen- en gevolgenbestrijding, ook wanneer het gaat om watercrises. Daar voor wordt er samengewerkt met verschillende partners, zoals bijvoorbeeld waterschappen, ministeries en Rijkswaterstaat. Op landelijk niveau gebeurt dit in de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO).

Netwerkdag Watercrises

Samen met de primaire SMWO-partners organiseert het Veiligheidsberaad roulerend de jaarlijkse netwerkdag Watercrises. Deze dag wordt georganiseerd voor professionals op het gebied van water- en crisismanagement. In 2019 en 2023 is deze netwerkdag door het Veiligheidsberaad georganiseerd. Hier is meer te lezen over de editie van 2023.

Klimaatveiligheid

Watercrises zijn onlosmakelijk verbonden aan klimaatverandering. Vanwege de vele verschillende vormen waarop klimaatverandering tot natuurrampen en -crises kan leiden, dekt de term watercrises niet meer altijd de lading. Op de strategische agenda van 2024-2027 is daarom het onderwerp Klimaatveiligheid opgenomen.