Organisatie en werkwijze

Om de effectiviteit en samenwerking in de veiligheidsregio’s te vergroten, voert het Veiligheidsberaad bestuurlijk overleg en neemt het strategische standpunten in namens de 25 veiligheidsregio’s. Het Veiligheidsberaad vergadert drie tot vier keer per jaar, waarvan twee keer met de minister van Justitie en Veiligheid waar het Veiligheidsberaad gesprekspartner voor is. Deze afspraak is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s. 

Samenwerking veiligheidsregio’s

Het platform bevordert de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en landelijke bestuurlijke afstemming over verschillende thema’s zoals brandweer, meldkamers, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook draagt het Veiligheidsberaad zorg voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening voor de veiligheidsregio’s.

Strategische Agenda

Het Veiligheidsberaad stelt het een landelijke Strategische Agenda Veiligheidsberaad vast en voert deze uit. De Strategische Agenda Veiligheidsberaad vormt de leidraad voor de vergaderingen. 

De Strategische Agenda is dynamisch en bestaat uit vier thema’s:

  • Taak- rolopvatting veiligheidsregio’s in relatie tot evaluatie Wvr
  • Kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij
  • Gezamenlijke aanpak bij ongekende crises
  • Vrijwilligheid

Voor ieder thema is een bestuurlijke trekker uit het Veiligheidsberaad aangewezen als portefeuillehouder.

Portefeuilles

Aan de portefeuilles Brandweer, Multidisciplinair inclusief landelijke meldkamerorganisatie (LMO), GHOR, Informatievoorziening en Gemeenten inclusief Bevolkingszorg zijn vaste portefeuillehouders gekoppeld. Daarnaast wordt gewerkt met tijdelijke portefeuillehouders, bijvoorbeeld voor thema’s uit de Strategische Agenda Veiligheidsberaad.

Agendaoverleg

In het agendaoverleg stelt de voorzitter samen met de (vaste) portefeuillehouders de agenda voor het Veiligheidsberaad vast. Hier wordt ook de samenhang tussen voorstellen en afspraken bewaakt.

Multidisciplinair adviesorgaan

Het Multidisciplinair adviesorgaan (MDA) is het integraal adviesorgaan onder het Veiligheidsberaad. Hierin zijn de Raad Directeuren Veiligheidsregio, Raad van Brandweercommandanten, Landelijk Netwerk Bevolkingszorg en Raad Directeuren Publieke Gezondheid (gemandateerd) vertegenwoordigd. De Nationale Politie, Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn agendalid. Het MDA voorziet, op verzoek van en via portefeuillehouders, het Veiligheidsberaad van integrale advisering over thema’s van de Strategische Agenda. 

Daarnaast ziet het MDA toe op de uitvoering van bestuurlijke opdrachten en rapporteert het over de voortgang aan de betreffende portefeuillehouders.

Bestuurlijke adviescommissies

Een portefeuillehouder kan als klankbord, voor advies en voor draagvlak gebruik maken van een bestuurlijke adviescommissie, bestaande uit (portefeuille)bestuurders uit de veiligheidsregio’s. De portefeuillehouders bereiden de thema’s voor bestuurlijke bespreking in het Veiligheidsberaad voor.
De portefeuillehouders van het Veiligheidsberaad kennen drie bestuurlijke adviescommissies. Dat zijn:

  • BAC Brandweer
  • BAC GHOR
  • BAC Informatievoorziening

Deze adviescommissies bestaan uit Algemeen Bestuursleden van de 25 veiligheidsregio’s die in hun eigen regio eveneens deze onderwerpen in hun portefeuille hebben