Peter Snijders, portefeuillehouder Veilige energietransitie

In het Veiligheidsberaad van 29 augustus is Peter Snijders (voorzitter Veiligheidsregio IJsselland) benoemd tot portefeuillehouder Veilige energietransitie. Het Veiligheidsberaad heeft gezamenlijke prioriteiten van de veiligheidsregio’s vastgelegd in de Strategische Agenda Veiligheidsberaad, waarmee het in staat wordt gesteld in te spelen op actuele ontwikkelingen. Op 30 juni 2023 werden nieuwe thema’s voor de strategische agenda 2024 – 2027 vastgesteld. Eén van deze thema’s is Veilige energietransitie, dat nu onder zijn regie nader wordt uitgewerkt.

Achtergrond
‘De energietransitie’ is een groot en alomvattend begrip. Op alle vlakken komt het de maatschappij binnen en zien we onze omgeving veranderen: waterstof in de industrie, batterijen in woningen, alternatief aangedreven voertuigen, energieopwekking in nieuwe vormen en op nieuwe plekken etc. Kenmerkend is, dat er enerzijds sprake is van schaalvergroting bijvoorbeeld het vervoer van meer en meer gevaarlijke stoffen (toename waterstof en dragers van waterstof, zoals ammoniak) via weg en spoor met de bijbehorende effecten op omgevingsveiligheid. Tegelijkertijd is er sprake van fragmentatie, omdat er meer risico’s de woonwijk en woningen in komen (buurtbatterijen, huisaccu’s, waterstof) waarbij opwekking en opslag ook lokaal plaatsvindt.

Bestuurlijke aspecten
Vanuit veiligheid en gezondheid geredeneerd, is het belangrijk dat de veiligheidsregio’s hier voldoende bij betrokken worden. Een goede rol in het systeem van de energietransitie is een wens van veel veiligheidsregio’s en een must voor de risicobeheersing, omgevingsveiligheid en incidentbestrijding. Er zit tevens een aantal bestuurlijke aspecten aan de veiligheid rondom de energietransitie, zoals de vergunningverlening en rol van het bevoegd gezag, de financiering, positionering en belangenbehartiging voor de veiligheidsregio’s, beleid, wet- en regelgeving en standaardisatie. Deze elementen leiden ertoe dat er een aantal bestuurlijke risico’s en opgaven zijn, waar het Veiligheidsberaad een rol in kan of moet spelen. Of het nu gaat om het kunnen uitvoeren van invloed op beleid en wet- en regelgeving, positionering van de veiligheidsregio’s, nieuwe risico’s in de omgeving waar niet altijd zicht op is en de veiligheid van de hulpverleners.

Recommended Posts