Evaluatie Wet veiligheidsregio’s in voorbereiding

 

Wil het Veiligheidsberaad zitting nemen in de klankbordcommissie of heeft het een andere rol voor ogen in het evaluatieproces van de Wet veiligheidsregio’s? En welke thema’s vindt het Veiligheidsberaad belangrijk om mee te geven aan de minister voor de evaluatie? Deze vragen waren onderwerp van gesprek in het Veiligheidsberaad van oktober 2018, met de minister van Justitie en Veiligheid. Dit was een eerste verkenning. Op een later moment gaat het Veiligheidsberaad hierop dieper in. In 2019 gaat de wetsevaluatie van start.

De Wet veiligheidsregio’s is in 2010 in werking getreden. Drie jaar later heeft de commissie Hoekstra het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing tussentijds geëvalueerd. Omdat de evaluatie kort na de inwerkingtreding van de wet was, deed de commissie enkel noodzakelijke voorstellen om structurele knelpunten weg te nemen. In reactie op deze evaluatie heeft het toenmalig kabinet afgesproken de wet in 2019 volledig te evalueren.

 

 

Evaluatie in voorbereiding

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid laat weten bezig te zijn met de voorbereidingen voor de evaluatie: er wordt een onafhankelijke evaluatiecommissie samengesteld uit inhoudsdeskundigen en de opdrachtformulering voor deze commissie wordt nog vastgesteld, net als het evaluatieproces. Vooralsnog is de opdracht voor de commissie om “de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio’s in de praktijk te onderzoeken, mede in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen.” Binnen deze opdracht wordt de commissie gevraagd advies uit te brengen over een aantal nader te bepalen thema’s. Het Veiligheidsberaad is gevraagd suggesties aan te dragen voor thema’s en te reflecteren op de evaluatieopdracht.

 

Veiligheidsberaad oriënteert zich op thema’s voor wetsevaluatie

Hoewel het Veiligheidsberaad later de exacte thema’s gaat bepalen, heeft het in oktober al enkele thema’s oriënterend besproken. Zo vindt het Veiligheidsberaad de huidige wet toegesneden op plotselinge rampen en calamiteiten, terwijl het beter past om de maatschappelijke opgave centraal te stellen, zodat nieuwe crises ook een plaats krijgen in de wet. Een ander thema is de reikwijdte van de wet: mogelijk kan het taakveld van de veiligheidsregio’s verbreed worden met thema’s als sociale veiligheid of gezondheid en veiligheid. Ook de schaal van de veiligheidsregio’s en de rol van het Rijk bij rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn thema’s die de aandacht van het Veiligheidsberaad hebben.

Dit is een bericht uit De Veiligheidsregio, de digitale nieuwsbrief van het Veiligheidsberaad en partners, editie oktober 2018.

Recommended Posts